Organizing Committee

ChairProf. Mari Inoue(Kobe Univ.)
Vice chairProf. Satoko Okubayashi(Kyoto Inst. Tech.)
Dr. Hiroyuki Kanai(Shinshu Univ.)
MembersDr. Sonoko Ishimaru(Toyobo Co.)
Dr. Haruhiro Ino(Kyoto Inst. Tech.)
Dr. Saori Kitaguchi(Kyoto Inst. Tech.)
Mr. Tadayuki Sakobe(Unitika Co.)
Prof. Tetsuya Sato(Kyoto Inst. Tech.)
Prof. Shuichi Tanoue(Fukui Univ.)
Prof. Yukie Tsuji(Kobe Gakuin Univ.)
Dr. Yasumasa Nakanishi(Mie Univ.)
Dr. Hidekazu Yasunaga(Kyoto Inst. Tech.)
Dr. Yoshihiro Yamashita(Osaka Seikei Coll.)
AdviserProf. Takeshi Kikutani(Tokyo Inst. Tech.)
Dr. Mitsuo Matsudaira(Kato Tech Co.)
Prof. Teruo Kimura(Kyoto Inst. Tech.)